1. ماژولهای مورد نياز
آيا ماژولهای زير در PHP شما نصب هستند؟
soap : نصب است
openssl : نصب است
PHP Version : 7.2.33
2. تست IP
بررسی آدرس IP
curl : 95.217.76.85
fsockopen : 95.217.76.85
file_get_contents : 95.217.76.85
3. تست انجام تراکنش
مرچنت کد دریافتی از زرین پال:مبلغ تراکنش (به تومان):